Finnveran rahoitus edelleen pandemiaa edeltänyttä aikaa korkeammalla

Finnvera myönsi Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin kotimaan rahoitusta vuonna 2021 yhteensä 114 miljoonaa euroa (129). Rahoitus laski vuodesta 2020, jolloin Finnveran rahoituksessa näkyi erityisesti koronakriisin aiheuttama rahoitustarve. Myönnetyn rahoituksen määrä oli kuitenkin edelleen pandemiaa edeltänyttä aikaa korkeammalla. Suurin osa maakuntien rahoituksesta kohdistui kasvuhakuisille yrityksille. Etelä-Pohjanmaalla investointien rahoitus ei kasvanut odotetusti lupaavan alkuvuoden jälkeen. Pohjanmaalla investointirahoitus jatkui tasaisena, ja Keski-Pohjanmaalla rahoitus kasvoi loppuvuonna.

Maakunnista Pohjanmaan yrityksille myönnettiin kotimaan rahoitusta 49 miljoonaa euroa (61), Keski-Pohjanmaalle 35 miljoonaa euroa (23) ja Etelä-Pohjanmaalle 29 miljoonaa euroa (45). Finnveran myöntämä rahoitus mahdollisti 229 miljoonan euron kokonaishankkeiden toteutumisen yhdessä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa. Rahoitus kohdistui lähes sataprosenttisesti pk- ja midcap-yrityksille. Finnveran rahoituksella myötävaikutettiin maakunnissa yhteensä yli 520 uuden työpaikan syntymiseen.

Keski-Pohjanmaalla myönnettiin eniten rahoitusta viiteen vuoteen, ja kasvua selittää erityisesti vientiin myönnetty rahoitus. Pohjanmaallakin rahoitus oli selvästi pandemiaa edeltävää aikaa korkeammalla, vaikka määrä laskikin edellisvuodesta. Etelä-Pohjanmaan rahoitusvolyymit olivat keskimääräistä tasoa pidemmän aikavälin tarkastelussa.

Toimialat

Teollisuuden osuus rahoituksesta oli suurin kaikissa kolmessa maakunnassa. Pohjanmaalla liike-elämän palvelujen rahoitus nousi vuonna 2020 ja pysyi aiempaa korkeammalla tasolla myös vuonna 2021. Liike-elämän palvelujen kasvu tuli teknisten palveluiden toimialalta.

– Koronasta toipuminen alkoi teollisuusyrityksistä. Tosin näiden maakuntien yritysrakenteessa korostuu teollisuusyritysten osuus. Etelä-Pohjanmaalla sen sijaan palvelutoimialan yritysten osuus on pienempi verrattuna valtakunnan keskimääräiseen tasoon, aluepäällikkö Kari Hytönen arvioi.

Yritykset tarvitsivat käyttöpääomarahoitusta – kauppojen ja toimitusten rahoitus kertoi positiivisesta vireestä, investointeja kaivataan edelleen

Suurin osa myönnetystä rahoituksesta oli edelleen käyttöpääomarahoitusta, vaikka sen osuus laskikin selvästi vuodesta 2020. Silloin yritykset tarvitsivat käyttöpääomaa toimintansa turvaamiseen, kun korona aiheutti kuopan liiketoimintaan. Nyt koronasta aiheutuva kysyntää ei enää ollut, vaan yritykset hakivat käyttöpääomarahoitusta myös kasvua varten liikevaihdon ja tilauskantojen kääntyessä nousuun. Käyttöpääomarahoituksen osuus kasvoi etenkin Keski-Pohjanmaalla loppuvuonna.

Pandemia ei näytä vaikuttaneen alueen yritysten maksukykyyn, vaan yritykset pääsääntöisesti hoitivat vastuitaan Finnveralle hyvin. Talouden positiivisesta vireestä kertoo myös se, että toimitusvakuuksien osuus rahoituksesta nousi etenkin Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Maakunnissa on projektiluontoisia toimituksia tekeviä pk-yrityksiä, jotka tarvitsevat toiminnassaan vakuuksia, ja tämä näkyy myös Finnveran rahoituksessa.

Maakuntien kehitys kulki eri suuntiin investoinneissa

Kaivattujen investointien kasvu kuitenkin jäi hieman odotetusta, joskin maakuntien välillä oli eroja. Etelä-Pohjanmaalla alkuvuonna 2021 positiivisesti alkanut investointirahoituksen kysyntä hyytyi toisella vuosipuoliskolla. Pohjanmaalla investointien rahoitus pysyi kuitenkin tasaisena koko vuoden, ja Keski-Pohjanmaalla investointien rahoitus kasvoi loppuvuonna.

– Kevään Pk-yritysbarometri osoitti, että maakuntien pk-yritysten suhdannenäkymät ovat selvästi heikompia kuin muualla maassa ja lähialueilla. Yritysten kannattavuuden arvioitiin putoavan, vaikka liikevaihdon kasvua ennakoitiin. Investointi- ja kasvuhalukkuus ei ole kasvanut, mikä on valitettava ilmiö. Investointihalukkuutta nakertavat esimerkiksi toimitus- ja saatavuusongelmat sekä kohonneet kustannukset, sanoo aluepäällikkö Päivi Kinnunen.

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla lähivuosina omistajanvaihdosta miettivien osuus kasvoi Pk-yritysbarometrin mukaan hieman, mikä ennakoi yrityskauppojen lisääntymistä lähitulevaisuudessa. Etelä-Pohjanmaalla omistajavaihdosta harkitsevien osuus oli laskussa. Omistajanvaihdokset ovat tärkeitä yrityskentän elinvoimaisuudelle. Finnvera oli vuonna 2021 rahoittamassa maakunnissa yhteensä 66 yrityksen (70) omistajanvaihdosta yhteensä 11 miljoonalla eurolla (11).

Puolet rahoituksesta kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille – toimintaympäristön muutos lisää epävarmuutta

Finnveran strategian kannalta tärkeiden kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten osuus maakunnissa myönnetystä rahoituksesta oli yli puolet. Etenkin Pohjanmaalla on perinteisesti vahva vientisektori ja suuria yrityksiä, jotka alihankintaverkoston kautta luovat mahdollisuuksia myös pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

– Finnveralla on tarjota hyvät rahoitusmahdollisuudet, ja pyrimme varmistamaan, että yritykset osaavat hyödyntää niitä riittävästi. Esimerkiksi vientikaupan rahoituksesta Finnvera järjestää yrityksille rahoituspajoja, joissa kerrotaan tavoista suojautua viennin riskeiltä ja hankkia kilpailuetua rahoituksen keinoin.

Nopeasti muuttunut geopoliittinen tilanne on lisännyt toimintaympäristön epävarmuutta, ja se vaikuttaa myös kuluttajakäyttäytymiseen sekä uusiin investointeihin ja projekteihin.

– Maailmanpoliittinen tilanne toi uuden uhkakuvan yrityksille. Vielä on vaikea arvioida, miten se tulee vaikuttamaan suomalaisten yritysten liiketoimintoihin. Finnvera on rahoituksen keinoin mahdollistamassa suomalaisten yritysten toimintaa myös epävarmoina aikoina. Vientikaupan riskeiltä suojautumisen merkitys korostuu näinä aikoina, sanovat Kari Hytönen ja Päivi Kinnunen.

Lähde: Finnvera

Leave a Reply